ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งาน

การใช้งานและการเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ของเวบไซต์

ข้อมูลต่าง ๆ ที่แสดงไว้ภายในเวบไซต์แห่งนี้ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องหมายการค้า ตราสัญลักษณ์ ข้อความ ภาพ เสียง เนื้อหา และส่วนประกอบใด ๆ ทั้งหมดของเว็บไซด์ก็ตาม ทั้งในส่วนของผลิตภัณฑ์ บริการ ข้อมูลการใช้งานและการติดต่อ รวมถึงแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่ปรากฎอยู่บนเว็บไซด์นั้น ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของ TRULYLATEX MATTRESS ซึ่งเป็นงานเผยแพร่ออกสู่สาธารณชน อันได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของไทยโดยชอบด้วยกฎหมาย

ดังนั้น หากบุคคลหรือนิติบุคคลใด กระทำการลอกเลียน ปลอมแปลง ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน จำหน่าย มีไว้ให้เช่าหรือกระทำการใด ๆ ในลักษณะที่เป็นการแสวงหาประโยชน์ทางการค้าหรือ ประโยชน์โดยมิชอบ ไม่ว่าด้วยประการใด ๆ ก็ตาม จากทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก TRULYLATEX MATTRESS บุคคลผู้นั้นหรือนิติบุคคลนั้น จะต้องถูกดำเนินคดีและได้รับการดำเนินการตามกฎหมายสูงสุดตามที่ได้บัญญัติไว้โดยทันที

นโยบายสำหรับการเปลี่ยนแปลง การยกเลิก การจัดส่งผลิตภัณฑ์ และการคืนเงิน

TRULYLATEX MATTRESS มีความเข้าใจเป็นอย่างดี ถึงความจำเป็นในการเปลี่ยนแปลงความต้องการหรือความประสงค์ต่าง ๆ ในบางครั้ง อันอาจเกิดมีขึ้นภายหลังจากการตัดสินใจทำการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภค จึงได้กำหนดนโยบายเพื่อเป็นแนวทางสำหรับสร้างความเข้าใจอันดีระหว่าง TRULYLATEX MATTRESS และผู้บริโภค โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

นโยบายการเปลี่ยนแปลง และการยกเลิกรายการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์

TRULYLATEX MATTRESS มีความยินดีที่จะดำเนินงานตามความประสงค์ของผู้ซื้อ ในการเปลี่ยนแปลง และการยกเลิกความประสงค์ในการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ได้ตลอดเวลา ในระหว่างที่ผลิตภัณฑ์ตามรายการสั่งซื้อยังไม่เข้าสู่กระบวนการผลิต โดยผู้ซื้อสามารถติดต่อแจ้งความประสงค์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกได้ทุกช่องทางตามความสะดวก ซึ่งสามารถรับชมรายละเอียดการติดต่อได้ที่เมนู Contact Us

นอกจากนี้ ในกรณีที่ผู้ซื้อได้รับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ตรงตามที่ระบุในเอกสารตอบรับรายการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ สามารถปฏิเสธการรับผลิตภัณฑ์พร้อมทั้งส่งมอบคืนกับเจ้าหน้าที่ได้ในทันที หรือทำการติดต่อแจ้งข้อมูลมายัง TRULYLATEX MATTRESS ได้ในทุกช่องทางตามความสะดวก ซึ่งสามารถรับชมรายละเอียดการติดต่อได้ที่เมนู Contact Us โดย TRULYLATEX MATTRESS จะดำเนินการแก้ไขและเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ผู้ซื้อได้รับผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องและตรงตามที่ระบุในเอกสารตอบรับรายการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์โดยเร็ว

ทั้งนี้ หลังจากผลิตภัณฑ์ตามรายการสั่งซื้อได้เข้าสู่กระบวนการผลิตแล้ว ผู้ซื้อจะยังคงสามารถทำการเปลี่ยนแปลงและยกเลิกความประสงค์ในการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ได้ โดย TRULYLATEX MATTRESS ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำ จำนวน 30% ตามนโยบายการชำระเงินค่าผลิตภัณฑ์

นโยบายการจัดส่งผลิตภัณฑ์

เพื่อเป็นการลดภาระต้นทุนในการจัดเก็บ อีกทั้งยังเป็นประโยชน์ต่อคุณภาพและอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ TRULYLATEX MATTRESS จึงไม่มีนโยบายในการจัดเก็บผลิตภัณฑ์คงคลังเป็นจำนวนมาก ซึ่งก็จะส่งผลดีและเอื้อประโยชน์ต่อผู้ซื้อ เนื่องจากไม่จำเป็นต้องเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ลงไปในราคาสินค้า จึงมีส่วนช่วยให้ TRULYLATEX MATTRESS สามารถตรึงราคาสินค้าให้อยู่ในระดับต่ำกว่าผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพระดับเดียวกันในท้องตลาดได้ และผู้ซื้อก็จะได้รับผลิตภัณฑ์ที่สดใหม่จากสายการผลิตของโรงงานอยู่เสมอ

จากเหตุผลดังกล่าว TRULYLATEX MATTRESS จึงจะทำการจัดส่งผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้ซื้อภายหลังจากเสร็จสิ้นขั้นตอนการสั่งซื้อตามเงื่อนไขแล้วในระยะเวลาไม่เกิน 7-10 วัน ทั้งนี้ ระยะเวลาดังกล่าว จะครอบคลุมถึงช่วงเวลาการผลิตตามลำดับขั้นของโรงงาน การทดสอบและตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ การจัดหีบห่อ และกระบวนการจัดส่ง ทั้งนี้ TRULYLATEX MATTRESS มีนโยบายในการดำเนินงานจัดส่งผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ซื้อปลีก โดยจะทำการจัดส่งผลิตภัณฑ์เป็นประจำทุกวันพุธหรือพฤหัสบดีของทุกสัปดาห์ (หรือเลื่อนวันหากตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ดังนั้น ผู้ซื้อจะได้รับทราบกำหนดวันที่นัดหมาย เวลา และวิธีการจัดส่งผลิตภัณฑ์ จากเอกสารตอบรับและยืนยันการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ ซึ่งระบบตอบรับของ TRULYLATEX MATTRESS จะทำการจัดส่งผ่านอีเมล ทางไลน์ หรือทางระบบข้อความของเฟสบุ๊ค และ/หรือโทรสาร ภายในระยะเวลาไม่เกิน 60 นาที (ในเวลาทำการ) โดยเอกสารฯ ดังกล่าว จะระบุข้อมูลสำคัญ คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ ราคาสุทธิ กำหนดการจัดส่งผลิตภัณฑ์ การรับประกัน และเงื่อนไขต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ซื้อสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น

ผู้ซื้ออาจจะสามารถกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงวันที่และเวลาในการจัดส่งผลิตภัณฑ์ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ซื้อที่มียอดสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จำนวนมาก หรือในกรณีที่ระบบเอกสารฯ ของ TRULYLATEX MATTRESS ได้กำหนดวันที่และเวลาในการจัดส่งผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้ซื้อในวันและเวลาที่ผู้ซื้อไม่สะดวกในการรับผลิตภัณฑ์ โดยสามารถติดต่อแจ้งความประสงค์ได้หลากหลายช่องทางตามความสะดวก ซึ่งสามารถรับชมรายละเอียดการติดต่อได้ที่เมนู Contact Us

วิธีการจัดส่งผลิตภัณฑ์

TRULYLATEX MATTRESS สามารถดำเนินการจัดส่งผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้ซื้อได้ทุกวันพุธหรือพฤหัสบดีของทุกสัปดาห์ (หรือเลื่อนวันหากตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์) โดยมีวิธีการจัดส่ง 4 รูปแบบดังนี้

1) การจัดส่งโดยเอาท์ซอร์สผู้ให้บริการจัดส่งของ TRULYLATEX MATTRESS
2) การจัดส่งด้วยระบบ โลจิสโพสต์ พลัส ซึ่งเป็นบริการขนส่งของไปรษณีย์ไทย
3) การจัดส่งด้วยรถประจำทางปรับอากาศ
4) การจัดส่งพัสดุโดยรถไฟ หรือบริษัทขนส่งสินค้าเอกชน

อนึ่ง บริการการจัดส่งผลิตภัณฑ์ของ TRULYLATEX MATTRESS จะประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จำนวน 1-2 ท่าน ซึ่งเพียงพอต่อมวลของผลิตภัณฑ์ที่โดยปกติจะมีน้ำหนักระหว่าง 15-50 กิโลกรัมต่อ 1 ผลิตภัณฑ์ และสูงสุดไม่เกิน 100 กิโลกรัม ทั้งนี้ เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับทั้งผลิตภัณฑ์และอาคารสถานที่ รวมถึงอุปกรณ์ตกแต่งภายในสถานที่ของผู้รับ ดังนั้น เจ้าหน้าที่ของ TRULYLATEX MATTRESS (1-2 ท่าน) รวมถึงเจ้าหน้าที่บริการขนส่งของไปรษณีย์ไทย (1 ท่าน) จะทำการจัดส่งผลิตภัณฑ์ให้แก่ท่านภายในพื้นที่ชั้นล่างของสถานที่จัดส่งเท่านั้น

TRULYLATEX MATTRESS สงวนสิทธิ์ในการเลือกวิธีการจัดส่งผลิตภัณฑ์ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงความสะดวก รวดเร็ว และความปลอดภัยเป็นสำคัญ

อัตราค่าบริการจัดส่งผลิตภัณฑ์

TRULYLATEX MATTRESS ยินดีบริการจัดส่งผลิตภัณฑ์ที่นอนยางพาราและท็อปเปอร์ยางพาราให้แก่ท่านฟรีทั่วประเทศ ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด จึงไม่มีการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมสำหรับค่าบริการจัดส่งผลิตภัณฑ์แต่อย่างใด

นโยบายการคืนเงินค่าผลิตภัณฑ์

TRULYLATEX MATTRESS มีความยินดีที่จะดำเนินการคืนเงินค่าผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้ซื้อเต็มจำนวน ในระหว่างที่ผลิตภัณฑ์ตามรายการสั่งซื้อยังไม่เข้าสู่กระบวนการผลิต โดยผู้ซื้อสามารถติดต่อแจ้งความประสงค์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกได้ทุกช่องทางตามความสะดวก ซึ่งสามารถรับชมรายละเอียดการติดต่อได้ที่เมนู Contact Us

ทั้งนี้ หลังจากผลิตภัณฑ์ตามรายการสั่งซื้อได้เข้าสู่กระบวนการผลิตแล้ว ผู้ซื้อจะยังคงสามารถทำการยกเลิกความประสงค์ในการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ได้ โดย TRULYLATEX MATTRESS ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำ จำนวน 30% ตามนโยบายการชำระเงินค่าผลิตภัณฑ์

TRULYLATEX MATTRESS Logo

TRULYLATEX MATTRESS

เลขที่ 107/28 ซอย 4 หมู่บ้านปริญญดา ไลท์ พระราม 5 ถนนราชพฤกษ์ ตำบลบางกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

โทรศัพท์: 086-554-3517, 083-704-2825 และ 0-2083-9898

โทรสาร: 0-2083-9898
อีเมล์: service@trulylatex.com
เว็บไซต์: https://www.trulylatex.com
Facebook: https://www.facebook.com/trulylatex
LINE ID: trulylatex

Line Application

More Information Please Call 086-554-3517
Payment Logo
Footer Logo
Scroll Up