Payment

การชำระเงิน

สะดวก ปลอดภัย ด้วยการชำระเงินผ่านบัญชีธนาคาร

เพื่อให้การชำระเงินมัดจำและ/หรือค่าผลิตภัณฑ์เป็นไปโดยสะดวก ง่ายดาย และปลอดภัย อีกทั้งยังสามารถเก็บหลักฐานการชำระเงินไว้ สำหรับใช้เป็นหลักฐานยืนยันการชำระเงินได้ TRULYLATEX MATTRESS จึงเลือกวิธีการชำระเงินผ่านระบบบัญชีธนาคาร สำหรับอำนวยความสะดวกแก่ท่าน โดยท่านสามารถทำการชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารต่าง ๆ ถึง 4 แห่งได้ตามความสะดวกของท่าน

และทุกครั้ง หลังจากการชำระเงินมัดจำและ/หรือค่าผลิตภัณฑ์ TRULYLATEX MATTRESS จะดำเนินการจัดส่งเอกสารยืนยันการรับชำระเงินมัดจำ หรือเงินค่าผลิตภัณฑ์ ผ่านทางจดหมายอิเลคทรอนิค ทางไลน์ หรือทางระบบข้อความของเฟสบุ๊ค และโทรสารให้กับท่านในทันที ภายหลังจากได้รับแจ้งการดำเนินการชำระเงินจากท่านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

“การนอนหลับ คือการพักผ่อนที่ดีที่สุด”

มนุษย์เรามีความจำเป็นต้องใช้เวลาในการนอนหลับมากถึงหนี่งในสามส่วนของการดำรงชีวิต ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมาก เช่นเดียวกับการรับประทานอาหารและการหายใจ การนอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอและมีคุณภาพนั้น มีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากระหว่างที่เรานอนหลับ การทำงานของทุกระบบภายในร่างกายก็จะได้พักหรือผ่อนคลายตามไปด้วย ทำให้การเต้นของหัวใจช้าลง การหายใจช้าลงและสม่ำเสมอ มีการหลั่งของฮอร์โมนที่มีส่วนกระตุ้นและสร้างความเครียดลดลง แต่จะมีการหลั่งของฮอร์โมนบางชนิดออกมาเพื่อช่วยในการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของเซลต่าง ๆ มากขึ้น

ดังนั้น หากนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอ หรือนอนหลับอย่างไม่มีคุณภาพ ร่างกายก็จะรู้สึกอ่อนเพลีย วิงเวียนศีรษะ คิดไม่ออก การตัดสินใจเรื่องราวต่าง ๆ ช้าลง นอกจากนี้ฮอร์โมนที่มีส่วนกระตุ้นและสร้างความเครียดยังหลั่งมาก ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อโรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดสมอง โรคอ้วน และอาการป่วยไข้อื่น ๆ อีกมากมาย

จากการค้นพบคุณสมบัติที่เป็นเอกลักษณ์ของยางพาราธรรมชาติ ซึ่งให้คุณประโยชน์แก่มนุษย์อย่างมากมายหลากหลายด้าน จึงได้มีการนำยางพาราธรรมชาติมาทำการวิจัย ศึกษา และพัฒนามาเป็นวัสดุที่ใช้ในการรองรับโครงสร้างและสรีระของร่างกาย ทำหน้าที่โอบอุ้มและพยุงส่วนต่าง ๆ ของร่างกายให้มีความสมดุลอย่างเป็นธรรมชาติในขณะนอนหลับ ด้วยความยืดหยุ่นและทนทานต่อแรงกดทับเป็นเลิศ เพื่อให้ทุกสรีระของร่างกายได้ผ่อนคลาย ด้วยความสบายอย่างมีคุณภาพมากที่สุด

“การนอนหลับที่ดี เป็นจุดเริ่มต้นสู่การดำรงชีวิตที่มีประสิทธิภาพ”

ด้วยความเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงปัจจัยทางกายภาพ และความพึงพอใจที่แตกต่างกันของมนุษย์เรา รวมถึงแนวคิดที่ว่า “การนอนหลับที่ดี เป็นจุดเริ่มต้นสู่การดำรงชีวิตที่มีประสิทธิภาพ” TRULYLATEX MATTRESS จึงนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่นอนและท็อปเปอร์ยางพารา รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการนอน และแก้ไขปัญหาอันเกิดจากการนอน ซึ่งผลิตจากฟองยางพาราธรรมชาติแท้ 100% คุณภาพระดับ Premium เกรด A หลากหลายค่าความหนาแน่น ด้วยความสด ใหม่ จากสายการผลิตทุกวัน เพื่อนำท่านกลับสู่การดำรงชีวิตที่มีประสิทธิภาพ..อีกครั้ง

Warranty

ช่องทางลัดในการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของ TRULYLATEX MATTRESS


ทางเลือกเพื่อเข้าถึงผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของ TRULYLATEX MATTRESS


เพื่อความสะดวกและประหยัดเวลาสำหรับผู้ใช้บริการที่ประสงค์จะเข้าถึงรายการผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว TRULYLATEX MATTRESS จึงได้จัดเตรียมช่องทางลัดสำหรับให้ท่านได้เลือกรายการผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เพื่อตรวจสอบรายละเอียด ราคา รวมถึงทำการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ได้อย่างง่ายดายดังต่อไปนี้ หรือสามารถรับชมข้อมูลในหมวดนี้ต่อไปได้ในหัวข้อถัดไป

นโยบายการเรียกเก็บเงินค่าผลิตภัณฑ์ ขั้นตอนและวิธีการชำระเงิน


นโยบายการเรียกเก็บเงินค่าผลิตภัณฑ์


TRULYLATEX MATTRESS มีนโยบายการจัดเก็บเงินค่าผลิตภัณฑ์เป็นจำนวน 2 งวด โดยงวดแรกจะเป็นการเรียกเก็บเงินมัดจำในอัตราร้อยละ 30 จากมูลค่ารวมของผลิตภัณฑ์ ภายในระยะเวลาที่กำหนด หลังจากรับความประสงค์ในการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากท่าน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการยืนยันความประสงค์ในการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของท่าน และเตรียมพร้อมเข้าสู่กระบวนการผลิตและการจัดส่งผลิตภัณฑ์ต่อไปตามลำดับ (ยกเว้นหมอน และหมอนข้างยางพารา ซึ่งจะเรียกเก็บเต็มจำนวนตามมูลค่าผลิตภัณฑ์)

และสำหรับยอดจำนวนเงินที่คงเหลือในงวดที่ 2 นั้น TRULYLATEX MATTRESS จะดำเนินการเรียกเก็บมายังท่านอีกครั้งหนึ่ง เมื่อผลิตภัณฑ์ผ่านกระบวนการผลิต การตรวจสอบคุณภาพ การหีบห่อแล้วเสร็จ และอยู่ในสถานะพร้อมสำหรับการจัดส่งให้แก่ท่าน


ขั้นตอนและวิธีการชำระเงิน


เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการชำระเงิน อีกทั้งสามารถเก็บหลักฐานการชำระเงินไว้สำหรับใช้เป็นหลักฐานยืนยันการชำระเงินได้ TRULYLATEX MATTRESS จึงเลือกวิธีการชำระเงินผ่านระบบบัญชีธนาคาร สำหรับอำนวยความสะดวกแก่ท่าน โดยสามารถทำการชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารต่าง ๆ ตามความสะดวกของท่านดังต่อไปนี้

1) ธนาคารกสิกรไทย
2) ธนาคารกรุงเทพ
3) ธนาคารไทยพาณิชย์
4) ธนาคารกรุงไทย

เมื่อท่านได้ดำเนินการชำระเงินมัดจำ หรือเงินค่าผลิตภัณฑ์ผ่านบัญชีธนาคาร (หรือระบบเครือข่าย ATM) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว TRULYLATEX MATTRESS ขอความกรุณาท่านแจ้งยืนยันการชำระเงินมัดจำ หรือเงินค่าผลิตภัณฑ์ทางโทรศัพท์หมายเลข 086-554-3517, 083-704-2825 และ 0-2403-3573 และ/หรือจัดส่งเอกสารหลักฐานการชำระเงินดังกล่าวมายัง TRULYLATEX MATTRESS ผ่านทางโทรสารหมายเลข 0-2403-3573 หรือทางอีเมลที่ trulylatex@gmail.com หรือ service@trulylatex.com โดย TRULYLATEX MATTRESS จะดำเนินการจัดส่งเอกสารยืนยันการรับชำระเงินมัดจำหรือเงินค่าผลิตภัณฑ์ ผ่านทางจดหมายอิเลคทรอนิค ทางไลน์ หรือทางระบบข้อความของเฟสบุ๊ค และโทรสารให้กับท่านในทันที ภายหลังจากได้รับแจ้งการดำเนินการชำระเงินจากท่านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

นอกจากนี้ TRULYLATEX MATTRESS ยังยินดีให้บริการรับชำระเงินด้วยบัตรเครดิตและบัตรเดบิต ด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำที่สุด ผ่านระบบ Payment Gateway ซึ่งท่านจะสามารถทำการชำระเงินตามนโยบายการเรียกเก็บเงินค่าผลิตภัณฑ์ได้อย่างสะดวกและง่ายดายตลอดเวลา ผ่านระบบออนไลน์ที่มีความปลอดภัยระดับสูงสุด ด้วยการเข้ารหัสระดับสากลที่ได้การรับรองมาตรฐานจาก PCI DSS (มาตรฐานด้านความปลอดภัยของข้อมูล สำหรับอุตสาหกรรมบัตรชำระเงิน) รวมถึงได้รับการรับรองจากธนาคารแห่งประเทศไทยอีกด้วย

และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่สนใจทุกท่าน TRULYLATEX MATTRESS มีความยินดีให้บริการทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ได้ตลอดทุกวัน โดยสามารถทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ตามกำหนดวันที่นัดหมายได้ทุกวัน ระหว่างเวลา 9:00-19:00 น. ไม่เว้นวันหยุด

© 2010-2023 สงวนสิทธิ์และได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย โดย TRULYLATEX.com

Footer Logo
TRULYLATEX MATTRESS Logo

TRULYLATEX MATTRESS

เลขที่ 107/28 ซอย 4 หมู่บ้านปริญญดา ไลท์ พระราม 5 ถนนราชพฤกษ์ ตำบลบางกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

โทรศัพท์: 086-554-3517, 083-704-2825 และ 0-2403-3573

โทรสาร: 0-2403-3573
อีเมล์: service@trulylatex.com
เว็บไซต์: https://www.trulylatex.com
Facebook: https://www.facebook.com/trulylatex
LINE ID: trulylatex

Line Application

More Information Please Call 086-554-3517
Payment Logo
Footer Logo
Scroll Up